Regulamin Komitetu Nauki o Materiałach

§ 1

1.Do zakresu działania Komitetu Nauki o Materiałach, zwanego dalej „Komitetem”, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.

2. Komitet w szczególności może:

1) prowadzić wydawnictwo,

2) organizować konferencje naukowe,

3) pełnić funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi,

4) służyć aktywną pomocą w planowaniu strategicznym wyboru kierunków rozwoju techniki w aspekcie potencjału krajowego: technologii, materiałów, diagnostyki.

5) promować działalność Komitetu

§ 2

Organami Komitetu są:

1) Przewodniczący Komitetu,

2) Prezydium Komitetu, które liczy 5 osób. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący Komitetu, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz Komitetu, Honorowy Przewodniczący Komitetu – z głosem doradczym.

§ 3

Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:

1) zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie mniej niż 2 razy do roku+kontakty elektroniczne i telefoniczne, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,

2) zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu oraz Prezydium Komitetu nie mniej niż raz do roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,

Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

§ 4

1. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu może zostać powołany Honorowy Przewodniczący Komitetu. Kandydat musi pełnić funkcję przewodniczącego przez okres co najmniej dwóch kadencji, musi uzyskać przez zebranie plenarne Komitetu wysoką ocenę dorobku w zakresie kierowania Komitetem, integracji środowiska naukowego i innych prac związanych z działalnością Komitetu.

2. Uchwała zebrania plenarnego w sprawie wyłaniania kandydata na Honorowego Przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

3. Godność Honorowego Przewodniczącego nadawana jest dożywotnio.

4. Honorowy Przewodniczący nie jest liczony w limit wybieranych członków Komitetu.

5. Honorowy Przewodniczący uczestniczy we wszystkich zebraniach Komitetu z głosem doradczym.

6. W Komitecie może być powołany tylko jeden Honorowy Przewodniczący.

§ 5

Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

1) Opiniowanie wniosków o projekty strategiczne z obszaru Komitetu

2) Opiniowanie wniosków o nagrody Wydz.IV z obszaru Komitetu

3) Patronat nad konferencjami

4) Proponowanie kandydatur na członków PAN

§ 6

Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w następujących sprawach:

1) Określania strategicznych kierunków badań w zakresie materiałów i technologii materiałowych w Polsce.

2) Kształtowania krajowej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej w zakresie inżynierii materiałowej.

3) Opiniowania kandydatów na członków PAN.

§ 7

Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Prezydium Komitetu lub zebranie plenarne Komitetu na wniosek 30% członków Komitetu.

§ 8

1. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń z wyprzedzeniem 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie następuje poprzez pocztę elektroniczną.

§ 9

1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 10

Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

§ 11

1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków Komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).

2. Do sekcji i komisji wchodzą członkowie Komitetu i zaproponowani wybitni specjaliści z obszaru nauki i przemysłu zatwierdzeni przez Prezydium Komitetu

3. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały Zespoły Zadaniowe do realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania.

4. W skład Zespołów o których mowa w ust. 3 mogą wejść osoby spoza Komitetu.

§ 12

1. Komitet opiniuje kandydatów na redaktorów naczelnych wydawanych przez siebie czasopism oraz przewodniczących rad programowych.

2. Redaktorów naczelnych i przewodniczących rad programowych zatwierdza Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

3. Ewentualnych zastępców redaktora naczelnego i redaktorów działowych oraz członków rady programowej powołuje Przewodniczący Komitetu.

4. Prezydium Komitetu przeprowadza okresową ocenę czasopisma i odpowiada za jego poziom merytoryczny. Może też wnioskować o zmianach w komitecie redakcyjnym.