Prezentacja przewodniczącego Komitetu  prof. dr hab. inż. Bogusława Majora - Komitet Nauki o Materiałach PAN jako moderator działalności w obszarze nauk materiałowych

 


Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk w dniu 16.11.2017

Zebranie odbyło się w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskie Akademii Nauk w Krakowie. Wzięły w nim udział następujące osoby: przewodniczący Komitetu  prof. dr hab. inż. Bogusław Major, członek korespondent PAN, sekretarz Komitetu prof. dr hab. inż. Marek Faryna, dwóch sekretarzy technicznych dr inż. Łukasz Rogal i dr inż. Marek Kopyto, 32 członków Komitetu oraz zaproszeni goście w osobach dr hab. Jürgena Marcusa Lacknera oraz prof. dr  hab. inż. Władysława Gąsiora.

Zebranie prowadził prof. dr hab. inż. Bogusław Major. Otworzył on posiedzenie Komitetu, a następnie podzielił się z zebranymi smutną informacją o odejściu prof. dr hab. inż. Romana Pampucha członka rzeczywistego PAN, którego zasługi w dziedzinie rozwoju inżynierii materiałowej są nie do przecenienia. Kolejna osobą, która zmarła, jest dr inż. Eugeniusz Hajduczek z Politechniki Śląskiej. Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych.

Następnie prof. Major powitał gości, a w szczególności dr hab. Jürgena Marcusa Lacknera. Poinformował jednocześnie o planowanym spotkaniu z prezesem Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2017 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej.

W kolejnym punkcie posiedzenia prof. Major omówił aktywność i rolę Komitetu Nauki o Materiałach PAN w roku 2017. Podkreślił, iż rola Komitetu musi zawierać się w przyjęciu na siebie roli ciała doradczego i opiniującego w szeroko pojętym zakresie inżynierii materiałowej. Rola Komitetu może być bardzo istotna w osiągnieciu masy krytycznej w aspekcie potencjału naukowego, technologicznego i edukacyjnego.

Następnie profesor Major scharakteryzował krótko strukturę Komitetu. Przypomniał, iż Komitet składa się z 32 osób (maksymalnie powinien on składać się z 30 osób, ale Dziekan wydz.IV PAN uwzględnił prośbę o poszerzenie Komitetu o 2 dodatkowe osoby), 4 członków Polskiej Akademii Nauk oraz 1 przedstawiciela Akademii Młodych Uczonych, co daje sumarycznie liczbę 37 członków. W ostatnich latach Komitet zaopiniował pozytywnie kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk, to jest w roku 2013 – prof. Elżbietę Frąckowiak i prof. Jerzego Lisa, zaś w roku 2016 – prof. Pawła Ziębę. Komitet składa się z 8 zespołów zadaniowych zawierających w sumie 232 członków. Kadencja Komitetu wygasa w 2020 roku i tym roku odbędą się kolejne wybory do Komitetu.

Poprzez KNoM PAN z funduszy DUN uzyskano  dofinansowanie szeregu konferencji naukowych; w roku 2014 - 2 konferencje, w 2015 roku – 4 konferencje, w roku 2016 – 1 konferencję, w roku 2017 – 4 konferencje i w roku 2018 – wnioski na 2 konferencje.

W dalszej kolejności prof. Major omówił wybory na członków zagranicznych PAN. Na zebraniu plenarnym Wydziału IV PAN przedstawiono 12 kandydatów. Rada Naukowa IMIM PAN rekomendowała jako kandydata na członka zagranicznego PAN dr hab. Jürgena Marcusa Lacknera. W tym miejscu prof. Major obszernie scharakteryzował sylwetkę naukową kandydata podkreślając jego dorobek naukowy i współpracę z 10 polskimi placówkami naukowymi, udział w projektach międzynarodowych, indeks Hirscha 21 oraz recenzję projektów NCBiR, a także szereg wyróżnień. Pomimo niekwestionowanych osiągnieć dr hab. Jürgena Marcusa Lacknera jego kandydatura nie znalazła się wśród pięciu wybranych z 12 kandydatów członków zagranicznych PAN.

Następnie prof. Major podkreślił mocne i słabe strony działalności Komitetu. Do mocnej strony zaliczył m.in. integrację poziomą, działalność zespołów zadaniowych i dofinansowywanie konferencji krajowych i międzynarodowych. Do słabych stron zaliczył mały udział w opracowywaniu ekspertyz merytorycznych przez członków Komitetu.

W tym miejscu głos zabrał prof. Leszek Dobrzański, który przypomniał o dofinansowaniu przez KNoM PAN organizowanej przez niego Konferencji Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME w Wiśle w dniach 22-25 października 2017 roku.

Następnie prof. Major udzielił głosu Dyrektorowi Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej prof. dr hab. inż. Pawłowi Ziębie, który zaprezentował syntetyczne osiągniecia Instytutu. Jego wystąpienie było zbliżone do analogicznego wystąpienia podczas jubileuszowych obchodów 65-lecia Instytutu w dniu 26 października 2017 roku. Przedstawił on funkcjonowanie IMIM PAN, jego strukturę organizacyjną oraz działalność Akredytowanego Zespołu Laboratoriów Badawczych. Następnie prof. Zięba przedstawił 4 priorytety badawcze realizowane w Instytucie. Instytut zatrudnia 8 profesorów tytularnych, 13 profesorów etatowych oraz 13 adiunktów. Kolejnym aspektem jego wystąpienia była charakterystyka Studium Doktoranckiego prowadzonego przez Instytut nieprzerwanie od 2007 roku, początkowo jako Studia Środowiskowe z Uniwersytetem Jagiellońskim (w latach 2007 – 2018), a od roku 2014 już samodzielnie przez Instytut. Podkreślił uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich na dwa projekty, tj. „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim” w latach 2010 – 2015 (projekt POKL.04.01.01-00-004/10) oraz „Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim” w latach 2017 - 2020 (projekt Nr WND-POWR.03.02.00-00-I043/16). Obecnie Instytut kształci 30 doktorantów, w tym 8 w ramach  programu POWER oraz 4 w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Instytut realizuje aktualnie 56 projektów badawczych, w tym 18 projektów Opus, 7 projektów Sonata i 8 projektów Preludium, 12 projektów finansowanych przez NCNiR oraz 8 projektów finansowanych przez MNiSW.

Kolejnym punktem wystąpienia prof. Zięby było omówienie sytuacji finansowej Instytutu. Podkreślił on, że dotacja statutowa wynosi zalewnie 49% kosztów utrzymania Instytutu. Na pozostałe finansowanie składają się  projekty (47%), działalność ZLB (2%) oraz inne (2%).

Podsumowując swoje wystąpienie prof. Zięba wspomniał o uroczystościach jubileuszowych Instytutu, które odbyły się w Muzeum Lotnictwa w dniu 26 października 2017 roku. Jednocześnie podziękował wszystkim członkom Komitetu za wsparcie merytoryczne i organizacyjne podczas organizowania powyższych uroczystości. Następnie wręczył statuetkę Tibi Polonia Per Scientam prof. Tadueszowi Wierzchoniowi, który był nieobecny podczas uroczystości jubileuszowych,  a także pakiety okolicznościowe nieobecnym na uroczystościach następującym członkom Komitetu: prof. Markowi Hetmańczykowi, prof. Piotrowi Kuli, prof. Krzysztofowi Czupryńskiemu, dr hab. Jürgenowi Lacknerowi, prof. Danucie Stróż i prof. Janowi Cwajnie.

Na tym prof. Paweł Zięba zakończył swoje wystąpienie.

Następnie prof. Major serdecznie pogratulował prof. Danucie Stróż otrzymania tytułu profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej, zaś prof. Leszkowi Dobrzańskiemu – tytułu Profesora Honorowego  Politechniki Lwowskiej.

Zarekomendował też 3 nowe wydawnictwa związane z tematyką inżynierii materiałowej z prośbą o ich rozpropagowanie.

Kolejnym punktem posiedzenia był referat tematyczny dr hab. Jürgena Marcusa Lacknera pod tytułem: „Materials science based biomimetics design of biocompatible thin films” autorstwa J.Lacknera, W.Waldhausera, R.Majora i M.Kota.

Po zakończeniu referatu prof. Tadeusz Kulik zadał pytanie referującemu o jakość odwzorowywania odcisków palców i skutki prawne takiej procesu.

Kolejnym punktem posiedzenia był referat dr hab. inż. Romana Majora, laureata Nagrody Wydziału IV PAN w roku 2016 z dziedziny „inżynieria materiałowa”, zatytułowany „Blood contacting materials” autorstwa R.Majora, M.Sanaka, J.Lackera i B.Majora.

Po zakończeniu referatu prof. Jerzy Sobczak pogratulował referującemu będąc pod wielkim wrażeniem jego osiągnieć.

Na tym posiedzenie Komitetu Nauki o Materiałach zostało zakończone.

Sprawozdanie przygotował: Prof. dr hab. inż. Marek Faryna, Sekretarz KNoM PAN

Kraków, 20.11.2017

 


Najbliższe posiedzenie Komitetu Nauki o Materiałach zaplanowane jest w dniu 16 listopad 2017 o godz. 1100 w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków ul.Reymonta 25

 

Program posiedzenia:

1. Aktywności KNoM PAN w roku 2017 - Przewodniczący Komitetu prof.Bogusław MAJOR, czł.koresp.PAN

2. Prezentacja IMIM PAN – Dyrektor Instytutu:  prof.Paweł ZIĘBA, czł.koresp.PAN

3. Prezentacja Kandydata na członka zagranicznego PAN z dziedziny „nauki materiałowe”

 

Dipl.-Ing. Dr.mont. Dr.habil. Jürgen M. LACKNER

JOANNEUM RESEARCH Forschungsges.m.b.H., Laser Center Leoben:

Institute for Surface Technologies and Photonics  AUSTRIA

Prezentuje: prof.Bogusław Major

 

Referat tematyczny:

Dipl.-Ing. Dr.mont. Dr.habil. Jürgen M. LACKNER

„Advanced technologies dedicated to fabrication of biomimetic materials“

udzielenie poparcia przez Komitet - głosowanie

 

Referat tematyczny:

Dr hab.inż.Roman MAJOR, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Nagroda Wydziału IV w 2016 roku z „inżynierii materiałowej” za cykl prac z tematyki „inżynieria biomedyczna”

„Biofunkcjonalne materiały dedykowane dla regeneracji układu krążenia”

 

4. Sprawy organizacyjne

5. Dyskusja

 


 

Konferencje pod patronatem KNoM PAN w 2017r.

 

 

 


 

Komitet Nauki o Materiałach PAN honorowym patronem 8. Miedzynarodowych Targów Materialów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT_EXPO, Kraków, 11-12 pazdziernik 2017, Organizator: Targi w Krakowie.

 


 

 

15 luty 2016  pierwsze posiedzenie KNoM PAN (wręczenie nominacji na kadencję 2016-2020; wybory)

 

Przewodniczący

 prof. B. MAJOR –czł. koresp. PAN

 

Zastępcy

prof. Jerzy LIS –czł. koresp. PAN

prof. Wojciech PRZETAKIEWICZ

 

Sekretarz

prof. Marek FARYNA

 

Sekretarz techniczny:

Dr inż. Łukasz ROGAL

Dr inż. Marek KOPYTO strona internetowa

 

Zespoły Zadaniowe

 Zespół Zadaniowy Biomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Prof. dr hab.inż. J. CHŁOPEK - przewodniczący Zespołu

 Zespół Zadaniowy Inżynierii Powierzchni Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Prof. dr hab. inż. T. WIERZCHOŃ - przewodniczący Zespołu

 Zespół Zadaniowy Kompozytów Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Prof. dr hab. J. SOBCZAK - przewodniczący Zespołu
Dr hab. inż Katarzyna Braszczyńska-Malik - p.o. przewodniczącego Zespołu

 Zespół Zadaniowy Materiałów Ceramicznych Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Prof. dr hab. inż. J. LIS czł.koresp.PAN - przewodniczący Zespołu

 Zespół Zadaniowy Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Prof. dr hab. inż. L.A. DOBRZAŃSKI - przewodniczący Zespołu

 Zespół Zadaniowy Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Prof. dr hab. A.BŁĘDZKI- przewodniczący Zespołu

 Zespół Zadaniowy Metod Badań Materiałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Prof. dr hab. inż. M.FARYNA - przewodniczący Zespołu

 Zespół Zadaniowy Nanomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Prof. dr hab. inż T. KULIKprzewodniczący Zespołu


Zebranie Komitetu Nauki o Materiałach PAN, 10 grudnia 2014, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

  • Aktywność KNoM PAN w roku 2014
  • Prezentacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH –prof.Jerzy Lis czł.koresp.PAN dziekan Wydziału
  • Referat: „Wieloskalowa analiza mechanizmu zużycia wielowarstwowych powłok na bazie tytanu i węgla" dr hab.inż.Łukasz Major - IMIM PAN

 

Konferencje pod patronatem KNoM PAN w 2016r.

  • Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Wisła-Jawornik 7-9 czerwca 2015 (Zebranie KNoM PAN – problemy inżynierii materiałowej: edukacja, przyszłość czasopisma Inżynieria Materiałowa, wybrane zagadnienia procedur w awansach naukowych, problemy interdyscyplinarnego kształcenia; prof.prof.Z.Nitkiewicz, P.Kula, P.Niedzielski, Stradomski, D.Kata, A.Olszówka-Myalska, E.Guzik
  • 6th International Conference „Smart Engineering of New Materials" 22-26.06.2015, P.Ł. Łódź
  • II Międzynarodowa Konferencja Metale Nieżelazne – Przetwórstwo i Nowe Materiały, 22-24.06. AGH Kraków
  • European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes 2015, EUROMAT 2015,20-24.09.2015, P.W. Warszawa
  • 27th European Conference on Biomaterials (ESB2015) 30.08-03.09.2015, AGH Kraków

 


 

 

Na wniosek Komitetu Nauki o Materiałach PAN, komisja PAN przyznała dofinansowania w 2014 roku następującym konferencjom międzynarodowym:

 

Lp.

Nazwa Konferencji

Miejsce

Data

Organizatorzy

1

XII International Symposium
on Explosive Production of New Materials:
Science, Technology, Business, and Innovations, EPNM-2014.

Hotel Novotel,
ul. T. Kościuszki 5

30-105 Kraków

25-30.05.2014

Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Russian Academy of Sciences (ISMAN), Chernogolovka, Russia

Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland

2

XVth International Conference on Electron Microscopy, EM2014.

Hotel Galaxy
Gęsia Str. 22a
31-535 Kraków,
Otwarcie na AGH

15-18.09. 2014

Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej,

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

Polish Society for Microscopy

Committee of Materials Science of the Polish Academy of Science

3

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH, Advanced Forming Technologies And Nanostructured Materials.

Zespół Pałacowo – Parkowy w Wąsowie,
ul. Parkowa, 164-316 Kuślin

2-4.06.2014

Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu

4

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, POLSKA CERAMIKA 2014.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie.

7-10.09.2014

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 

 


 

Podziękowanie:

Komitet Nauki o Materiałach PAN składa serdecznie podziękowania

Panu Profesorowi dr hab.inż. Markowi HETMAŃCZYKOWI

Przewodniczącemu KNoM PAN w ostatnich dwóch kadencjach, a wcześniej wieloletniemu Sekretarzowi Komitetu Metalurgii PAN i Komitetu Nauki o Materiałach PAN.