Zakres działania i rola Komitetu

Komitet Nauki o Materiałach został powołany w 1978 r. W zakresie jego zainteresowania mieszczą się zjawiska fizykochemiczne i strukturalne, związki pomiędzy składem chemicznym, technologią wytwarzania i właściwościami, kryteria doboru materiałów dla określonych zastosowań.

Głównymi kierunkami badań są materiały: metalowe, ceramiczne, polimerowe, organiczne, kompozyty konstrukcyjne, materiały o wymuszonej anizotropii własności, inżynieria biomedyczna - biomateriały: materiały nanokrystaliczne, szkła metaliczne, ultracienkie powłoki i materiały warstwowe.

Polska Akademia Nauk ze względu na potencjał intelektualny oraz bazę materialną musi aktywnie włączyć się w dokonujące się przeobrażenia w sferze „Europejskiej Przestrzeni Badawczej". Istotną rolę spełniać winny komitety naukowe, zrzeszające najwybitniejszych krajowych specjalistów w danej dziedzinie, wybranych na drodze głosowania. Coraz lepsze wyposażenie aparaturowe, szeroka wymiana doświadczalna pracowników naukowych wywodzących się z jednostek badawczych PAN, wyższych uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych stanowić winna podstawę do uzyskania „masy krytycznej", dającej w efekcie przyspieszenie i rozwój krajowej gospodarki.

Jednym z głównych elementów strategii polityki naukowo-badawczej w Europie jest rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Inicjatywa EPB została podjęta na lizbońskim szczycie Rady Europejskiej w 2000 r.

Istnieje potrzeba nowego spojrzenia i oceny sytuacji dalszego kierunku rozwoju i rozszerzania europejskiego rynku badań naukowych.

Cechy docelowej formy EPB

właściwy przepływ wykwalifikowanej kadry naukowej światowej klasy
infrastruktura naukowo-badawcza
wysokiej klasy instytucje naukowo-badawcze
skuteczny przepływ wiedzy
dobrze skoordynowane programy i priorytety naukowo-badawcze
otwarcie Europejskiej Przestrzeni Badawczej na resztę świata

Rola Komitetu winna się zawierać w przyjęciu na siebie roli ciała:

doradczego
opiniującego
inicjującego

Komitet może służyć aktywną pomocą w planowaniu strategicznym wyboru kierunków rozwoju w aspekcie potencjału krajowego: technologii, materiałów, diagnostyki

Rola Komitetu Nauki o Materiałach PAN może wyrażać się w wyznaczeniu „Mapy Drogowej" obejmującej:

priorytety tematyczne
inicjatywy w zakresie materiałów i technologii

Udział Komitetu w wyznaczeniu strategii w obszarze:

ustanawiania projektów badawczych
tworzenia centrów doskonałości
tworzenia centrów kompetencji
tworzenia sieci naukowych
programów szkoleniowych
inkubatorów przedsiębiorczości

Komitet Nauki o Materiałach PAN przy aktywnym działaniu, może stanowić brakujący i ciągle nie wykorzystywany w pełni element o dużych potencjalnych możliwościach w zakresie:

łączenia nauki z przemysłem
kreowania bazy danych materiałowych
analizy konkurencyjności produktów na rynku europejskim
wejścia w technologie i materiały zaawansowane
rozwoju zaawansowanej diagnostyki materiałowej
kreowania akredytowanych centrów badawczych
integracji i koncentracji źródeł finansowania
edukacji i treningu
promowania małych ale aktywnych zespołów badawczych

Rola Komitetu Nauki o Materiałach PAN może być bardzo istotna w osiągnięciu „masy krytycznej" w aspekcie

potencjału naukowego
potencjału technologicznego
potencjału edukacyjnego
wykorzystania naukowej zaawansowanej aparatury diagnostycznej
wprowadzenia na rynek krajowy zaawansowanych materiałów i nowoczesnych ekonomicznych technologii